BEVEILIGDE DIENSTEN


De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het verbeteren van de veiligheid van online diensten in Nederland. Dit is nodig omdat steeds meer mensen toegang hebben tot het internet en steeds meer diensten online worden aangeboden. Er zijn een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat online diensten in Nederland veilig zijn.


Ten eerste is er een wet opgesteld die reguleert hoe bedrijven hun online diensten moeten beveiligen. Deze wet, die bekendstaat als de Wet Bescherming Persoonsgegevens, stelt eisen aan bedrijven die online diensten aanbieden. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun online diensten veilig zijn en dat de persoonsgegevens van hun gebruikers beschermd zijn.


Ten tweede heeft de overheid een aantal campagnes gelanceerd om mensen bewuster te maken van de risico’s van het gebruik van online diensten. Met deze campagnes wil de overheid mensen erop wijzen dat ze bepaalde voorzorgsmaatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat hun online activiteiten veilig zijn.


Ten derde zijn er een aantal initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat online diensten in Nederland beter beveiligd zijn. Een van deze initiatieven is het programma ‘Digitale Stad’, dat ervoor zorgt dat bedrijven die online diensten aanbieden beter beveiligde servers gebruiken. Dit programma is gestart in 2013 en heeft ervoor gezorgd dat de veiligheid van online diensten in Nederland significant is verbeterd.


Concluderend zijn er een aantal maatregelen genomen om de online dienstverlening in Nederland veilig te laten verlopen. Deze maatregelen omvatten de invoering van wetgeving die regelt hoe bedrijven hun online diensten moeten beschermen, het lanceren van bewustmakingscampagnes door de overheid en het implementeren van initiatieven om de veiligheid van online diensten te verbeteren. Deze maatregelen hebben er allemaal toe bijgedragen dat online dienstverlening in Nederland steeds veiliger is geworden.

image